تهیه برنامه های فرهنگی و مسابقات جهت تلویزیون
جذی اسپانس جهت ساخت سریال و سینما

نوشته‌ها