بزرگترین استودیو  ساخت نیزر و کلیپ در منطقه نیاوران

نشانی  نیاوران جمشیدیه       نبش   ۳۲